പ്രദർശനം


കാന്റൺ ഫെയർ, ഹോങ്കോംഗ് എക്സിബിഷൻ. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേഷനറി മേള, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്, ജർമ്മനി