നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്കൂൾ ബാഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക!

2022-08-26

സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ സാമഗ്രികൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണ്. തുകൽ, പിയു, പോളിസ്റ്റർ, ക്യാൻവാസ്, കോട്ടൺ, ലിനൻ എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മിക്കി സ്കൂൾ ബാഗുകൾ ഫാഷൻ ട്രെൻഡിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അതേ സമയം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ലളിതവും റെട്രോയും കാർട്ടൂണും മറ്റ് ശൈലികളും വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫാഷൻ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. പരമ്പരാഗത ബിസിനസ് ബാഗുകൾ, സ്കൂൾ ബാഗുകൾ, യാത്രാ ബാഗുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പെൻ ബാഗുകൾ, സീറോ വാലറ്റുകൾ, ചെറിയ സാച്ചെറ്റുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് മിക്കിയുടെ സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ ശൈലിയും വികസിച്ചു. വിലയും ഉയരുന്നു, കൂടാതെ മെറ്റീരിയലുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതുമയുള്ളതായിത്തീരുന്നു! നിലവിൽ, പല സ്കൂൾ ബാഗ് നിർമ്മാതാക്കളും സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ ചുമക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ പോകുന്നതിന് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും വിവിധ പഠനോപകരണങ്ങളും ഉള്ളതും അവയിൽ പലതും ഭാരമുള്ളതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.